Park Ev Sahipligi

Tay Karşıyaka Belediyesi Park ‘bereket Festivali 2015 işbirliği ile düzenlenen Kişisel Yaratıcılık Atölyesi birartıi, ederek, Karşıyakalı büyük ilgi gördü. İki gün süren festival; ziyaretçiler için mantra, astroloji, radyestez, homeopati, izmir travesti çeşitli eğitim seminerleri gibi melek enerji gibi konularda tanışma fırsatı ile farkındalık, tai chi, yoga tıbbi, kahkaha yoga, taşlar, müzik, renk ve şifa travesti yapıldı. Türkiye Seda Bağcan ilk ve tek temsilcisi müziğin mantra nerede işitme engelli çocukların koro eşliğinde bir konser verdi. Dünya Bağcan ve çocuklar barış çağrısında işaret dilini kullanarak, izmir travestileri büyük alkış aldı.

Moğol savaşları

Siyam kıralı, 1295 senesinde, Moğol başken­tine bir sefir göndermişti. Bundan haberi olmıyan Moğollar da, travesti aynı zamanda, Siyam’a bir sefir göndermişlerdi. 1299’da, Siyamlılar, Moğol imparatorundan bir saray elbisesiyle, bir kır at istemişlerse de, Moğollar “bu kadar küçük bir memle­kete, bir at verirsek, belki diğer komşu devletler bizimle alay ederler,, diye, ancak bir saray elbisesi vermişlerdir. Bu olay, Siyam’m henüz küçük bir devlet olduğunu gösterir.

1312 senesinde, Annam, bir defa daha Çampa’ya taarruz ederek bütün memleketi hâkimiyeti altına almıştır. Moğolların itirazına rağmen, Çampa on iki şene Annam’m peyki kal­mıştır. Bundan sonraki elli sene, travestiler iki devlet arasında hemen hemen sonsuz harplerin devridir. Bu esnada, Çampalılar bazı muvaffakiyetler elde etmişler, samsun travesti hattâ 1371’de Annam’ın başken­tini bile zaptetmeğe muvaffak olmuşlardır. Bu harplerde, Çin’in müdahalesini önlemek için, Çampa, Moğol hâkimiyetinin sonun­dan evvel, millî Çin “ Minğ „ sülalesiyle samsun travestileri münasebetlere girişmiş­tir (1360). Bundan memnun olan Çinli’ler, hakikaten, Çampa’yı serbest bırakmışlardır. 1377’de Annam kıralı yeni bir intikam harbi esnasında, travesti öldürülmüştür. 1390’da Çampa kıralı bir sui kast neticesinde öldürülmüştür.

Muharebeler devam ediyor ve Annam bundan zarar görü yordu. 1400 senesinde, eski Annam sülâlesi tahttan indirildi.

Kore Tarihi

Moğolların, Annam ve Çampa’ya karşı giriştikleri harp, kolay bir teşebbüs olmamakla beraber, bunun gibi seferlerin zayıf kuvvetlerle ve talî bir iş olarak yapıldığını da kabul etmek lâzımdır. 1282/3 senelerinde, bir donanma ile Çampa’ya taarruz eden Sagatu, sakarya travesti askeri sahada, muvaffak olmasına rağ­men, siyasî alanda hiç bir şey başaramamıştır, Çampa başkenti çabuk zaptedilmiş, fakat, Çampa kıralı 6 ncı Indravarman, dağlara sığınarak Moğolların çekilişini beklemiştir. Moğol askerleri çok geçmeden sıcak ve rutubetli olan Çampa iklimine tahammül edemediklerinden geri dönmek mecburiyetinde kal­dılar (1284). Bunun üzerine, Kubilay, Çampa’ya sakarya travestileri karadan taarruz etmek niyeti ile Annam’den geçme hakkı istedi. Çampa’ya düşman olmasına rağmen, Annam kıralı, Moğollara red cevabı verdi. Bunun üzerine Moğol orduları Annam’a girerek orayı da zaptettilerse de kıralı esir etmeğe mu­vaffak olamadılar. Kıral ve ordusu, Annam’m bâkir dağ­larına çekilmişlerdi. Buradan, Moğol ordularını anî baskın­larla hırpalamağa başladılar. Böyle bir taarruz neticesinde, Sagatu öldürüldü. Kubilay’ın oğlu Toğan’m emrinde bulunan Moğol ordusu, bunun üzerine, Annam’dan çekildi. Çampa kıralı, nihayet Moğolların üstün hâkimiyetini kabul ederek, haraç göndermeğe razı oldu (1285). Çin’e dönen Moğol orduları, travesti sakarya bir daha, Çampa’yı zapt ve işgal etmek teşebbüsüne girişmediler. Çampa’nm haraçları, yavaş yavaş ve Moğolların protestosu olmadan, unutuldu. Moğol donanması, 1292 sene­sinde, Cava’yı istilâ etmek için, Çampa sahillerinden geçerken Çampa donanması tetikte bulunuyordu. Moğollar ise nahoş bir vak’aya sebep olmaktan çekiniyorlardı.

Moğollar, Khmer devletine karşı da muvaffak olamadılar- İlk Moğol sefaret heyeti (1282), geri dönmedi, 1296’da gön­derilen ikinci heyetin Çinli bir üyesi, Kambodja devleti travesti hakkında gayet canlı malûmat getirmekle beraber bu teşebbüs de muvaffakiyetsizliğe uğradı. Khmer devleti, o zaman kültü­rünün en yüksek zirvesine gelmişti. Buddhism sayesinde, memlekette Sanskritçe, travestiler münevverlerin dili olmuştu. Rahipler.

III.Hindiçini’nin Orta çağı

Moğol istiiâsiyle, Çin’de olduğu gibi, Hindiçinide de yeni bir devir başlamıştır. Moğollar Çin’i ve Kuzey Hindiçi- ni’deki Nancav devletini mahvettikten sonra, sıra, Hindiçini’ye gelmişti. Kubilay, ilk önce yumuşak bir siyaset kullandı. 1260’ dan itibaren, mersin travesti sırasiyle Annam’a dört, Çampa’ya iki sefaret heyeti göndererek her iki memleketten haraç ve sadakat istedi. Red cevabı almca, Moğol generali Sagatu’nun emri altında bir ordu gönderdi (1282). 1260 ile 1280 seneleri arasındaki müzakerelerde. Türk tarihi için enteresan bir vak’a olmuştur (Yüan-şı, bahis 209): Kubilay’m “Darugaçı,, mersin travestileri ünvaniyle Annam’a gönderdiği sefiri No-la-ting (Nureddin), 1267’de dönmüştü. Bu yıl sonunda, Annam kiralına şu emir gönderilmiştir: “ Mem­leketinizdeki Hui-ho (= Uygur) tüccarlarından Türkistan işleri hakkında malûmat almak istiyorum, bunları bana gönderin». 1268’de yeni bir “Darugaçı,, tayin edilerek Annam’a gönde­rilirken, travesti bu emir tekrarlanmıştır. 1269 senesi sonunda, Annam kiralından nihayet bir cevab gelmiştir: “Müsaadenizle şunu arz ederim ki, ismi I-vın olan bir Uygur tüccarı, evelce ölmüştü, Po-po isimli diğer bir Uygur tüccarı da son za­manda hastalanarak ölmüştür. „ Kubilay, tabii, buna inanmadı ve Annam kiralına ağır bir mektup gönderdi. Bu vak’a, çok enteresandır, çünkü Moğol istilâsından önce, Hindiçini’de Uygur tüccarlarının mevcudiyetinden haberimiz yoktur. Diğer taraftan, travestiler bütün Çin limanlarında büyük sayıda müslüman tüc­carların yaşadıkları malûmdur. Zaten, Moğol istilâsından önce, Ön Asya’dan gelen müslüman tüccar ve seyyahlar, bize, bu memleketler hakkında gayet kıymetli raporlar vermişlerdir. Buna göre, denizaşırı ticaretin, travesti artık yerli ve Hintli tüccarların elinden, müslüman tüccarların eline geçtiğine hükmedebiliriz. Ancak kısa mesafede, ve Endonezya ile yapılan ticaret, Çampa

ve Khmer tüccarlarının inhisarında idi. Buna rağmen, İslam dini, Hindiçini devletlerinde, taraftarlar kazanamıyordu. Bu memleketler, bugüne kadar Buddhist kalmışlardır.

Pembe Hayat Trans Erkek Kampı

Aralarındaki işbirliğini genişletmek ağlar ve trans aktivistleri inşa Pembe Hayat LGBTT Dayanışma Derneği, yürütülen trans kampların izmir travesti kapasitesini güçlendirmek devam ediyor. Atölye dört gün boyunca forumlar ve kapasite geliştirme seminerleri içerecektir trans erkekler kampın farklı şehirlerde bir araya 21 katılımcıyı getirecektir. Alanı ile ilgili sorunların Trans erkek eylemciler kendi deneyimleri ve fikirleri internet üzerinden gerçekleştirilecek paylaşmak için kampa için başvuruda.

Kamp katılımcıları ulaşım, izmir travestileri konaklama ve Pembe Hayat trans erkekler kampında kullanılmak üzere eğitim materyalleri ile bir araya geldi.

Orada katılımcı şeklinde dolum 7 Temmuz 2015 Tarih ve iletmek için gereklidir. 17:00 saat 7 Temmuz 2015 Başvuruların travesti teslimi için son gün.

* Trans Man Camp, Pembe Hayat LGBTT Dayanışma Derneği mali Sivil Avrupa Birliği tarafından desteklenen, travestiler iletken program Gökkuşağı Koalisyonu Ayrımcılığa Karşı Projesi kapsamında düzenlenen düşünüyorum.

« Geriye git Öne git »