KLİNİKTEKİ BİLGİLER

Liquor cerebrospinalis’in aşırı salgılanması, samsun travesti akış yolunun tıkanması veya geri emiliminin bozulması gibi durumlarda ventriküllerde veya subaraknoid aralıkta samsun travestileri aşın miktarda liquor cerebrospinalis birikmesine hydrocephalus adı verilir. Hydrocephalus’ta biriken aşırı miktarda liquor cerebrospinalis, ven- trikülleri genişleterek beyin dokusunun tekirdağ travesti incelmesine ve yeni doğanlarda neu- rocranium’u oluşturan kemiklerin birbirinden ayrılmasına yol açar. Menenjit, tümörler ve aqueductus cerebri’nin doğuştan tekirdağ travestileri dar olması (congenital aqueduc- tal stenosis) gibi patolojiler liquor cerebrospinalis’in akışını bloke ederek hydrocephalus’a sebep olabilir.

 

SEREBROSPİNAL SIVI

PIexus choroideus tarafından salgılanan ve subaraknoid aralık içerisinde bulunan liquor cerebrospinalis, mersin travesti santral sinir sistemi ile bunu çevreleyen kemikler arasında mekanik travmalara karşı koruyucu bir yastık fonksiyonu görür. Liquor ce- rebrospinalis’in bundan başka, santral sinir sisteminde beslenme, mersin travestileri metabolitlerin uzaklaştırılması ve hypothalamus’tan salgılanan bazı hormonların hypophysis’e ulaştırılması gibi fonksiyonları da vardır. Toplam hacmi yaklaşık 125 mİ olan liquor cerebrospinalis’in 1/5’i ventriküller içerisinde, geriye kalanı ise subaraknoid aralıkta bulunur. Liquor cerebrospinalis’in basıncı, yatan bir şahısta 60-150 mm H2O civarındadır. İnsanlarda günde 500-750 mİ civarında üretilen liquor cerebrospina­lis’in büyük kısmı ventriculus lateralis’lerden salgılanır.

Liquor cerebrospinalis renksiz ve berrak olup, normalde içerisinde hücre bulunmaz, içerdiği maddeler açısından seruma benzemekle birlikte, liquor cerebrospinalis içerisindeki protein, sakarya travesti glukoz ve iyon miktarları serumdakinden farklıdır.

Liquor cerebrospinalis, ventriculus quartus’tan apertura mediana ve apertura late­ralis’ler aracılığı ile beyin ve medulla spinalis çevresindeki subaraknoid aralığa geçer. Liquor cerebrospinalis’in fazlası, sinüs sagittalis superior’un içerisine doğru çıkıntı yapan granulationes sakarya travestileri arachnoidea aracılığıyla absorbe olur. Sürekli olarak salgılanan liquor cerebrospinalis’in hidrostatik basıncı venöz sinüs içerisindeki basıncı aştığında, travesti tek yönlü geçişe izin veren bir kapak gibi çalışan granulationes arachnoidea travestiler fazla miktardaki liquor cerebrospinalis’in subaraknoid aralıktan venöz dolaşıma geçmesini sağlar

VENTRİCULUS QUARTUS

Cerebellum’un ön tarafında, medulla oblongata’nm üst yansı ile pons’un arka tarafında yer alan ventriculus quartus, kaudalde canalis centralis ile devam eder. Cerebellum çıkarıldığında, izmit travesti ventriculus quartus’un tabanı eşkenar dörtgen şeklinde görülür; buraya fossa rhomboidea adı verilir. Ventriculus quartus’un her iki izmit travestileri tarafta, üst dış kenarını pedunculus cerebellaris superior, alt dış kenannı tuberculum gracile ve tuberculum cuneatum ile pedunculus cerebellaris inferior; tavanını (arka duvarını) üst tarafta velum medullare superior, kocaeli travesti alt tarafta ventriculus quartus’un plexus choroideus’u; tabanını (ön duvarını) ise fossa rhomboidea oluşturur. Ventriculus quartus’un sağ ve sol tarafta, üst-dış ve alt-dış kenarlarının birleştiği yerde oluşan çıkmazlara kocaeli travestileri recessus lateralis adı verilir.
Ventriculus quartus’un tavanının alt kısmında ve orta hatta yer alan apertura medi- ana (foramen of Magendie) ile sağ ve sol recessus lateralis’lerin uç kayseri travesti kısımlarında bulunan apertura lateralis (foramen ofLuschka)’ 1er ventriculus quartus’taki liquor cerebrospinalis’in subaraknoid aralığa kayseri travestileri geçmesini sağlayan açıklıklardır. Plexus choroideus, ventriculus quartus’un tavanının alt kısmında yerleşmiş olup travesti genellikle recessus lateralis’lere doğru uzanan ve bazen apertura lateralis’lerden subaraknoid aralığa çıkan uzantılar verir.

VENTRİCULUS TERTİUS

Ventriculus tertius, karşıyaka travesti her iki thalamus ve hypothalamus’un arasında, orta hatta ver J alan yassı bir boşluktur. Sağ ve sol thalamus’lar arasında uzanan adhesio intertha- lamica ventriculus tertius’un içerisinden geçer. Ventriculus tertius, karşıyaka travestileri sağ ve sol fora- men interventriculare aracılığıyla ventriculus lateralis’ler ile, aqueductus cerebri aracılığıyla ventriculus quartus ile bağlantılıdır. Ventriculus tertius’un üst duvarında yer alan plexus choroideus, ventriculus lateralis’lerdeki plexus buca travesti choroideus’un devamıdır. Ventriculus tertius üst tarafta fomix’in corpus kısmı; alt tarafta önden arkaya doğru chiasma opticum, infundibulum, tuber cinereum, corpus mammillare, substantia buca travestileri perforata posterior ve tegmentum mesencephali; ön tarafta lamina termi- ^
nalis ve commissura anterior; arka tarafta glandula pinealis’in alt ve üst laminaları, c
commissura posterior ve commissura habenularis ile sınırlanmıştır. ]
Midsagittal düzlemden bornova travesti geçen kesitlerde ventriculus tertius içerisinde üç tane reces- sus görülür. Ventriculus tertius’un infundibulum’a doğru uzanan kısmına recessus infundibularis, chiasma opticum’un üstüne doğru bornova travestileri uzanan kısmına recessus supraop- ticus, glandula pinealis’in iki laminası arasına doğru uzanan kısmına ise recessus pinealis adı verilir.

VENTRİCULUS LATERALİS

Sağ ve sol hemisferler içerisinde birer adet bulunan ventriculus lateralis’ler, hemis- ferlerin genel şekline uyarak “C” harfi şeklinde kıvrılmıştır. Ventriculus lateralis’in kadıköy travesti foramen interventriculare’den corpus callosum’un splenium’una kadar uzanan kısmına pars centralis; lobus frontalis içerisinde öne, dışa ve aşağı doğru uzanan kısmına cornu anterius; arkaya doğru kadıköy travestileri lobus occipitalis içerisine uzanan kısmına cornu posterius; aşağıya ve öne doğm lobus temporalis istanbul travesti içerisine uzanan kısmına cornu inferius adı verilir (Şekil 7). Ventriculus lateralis’te pars centralis, cornu pos* terius ve cornu inferius’un birleştiği yere trigonum collaterale denir.
Cornu an terius, foramen interventriculare istanbul travestileri hizasında pars centralis ile arkaya doğru devam eder; üst ve ön duvarını corpus callosum’un ön kısmı, alt ve dış duvarını nucleus caudatus’un caput kısmı, iç duvarını septum pellucidum oluşturur. Cornu posterius’un dış ve üst duvarını corpus pendik travesti callosum’un tapetum’u, iç duvarım ise üstte forceps majör ile altta calcar avis oluşturur. Cornu inferius’un üst ve dış duvarını tapetum ile radiatio optica, pendik travestileri iç duvarını hippocampus, alt duvarını ise lateralde emi- nentia collateralis ile medialde hippocampus oluşturur.
Ventriculus lateralis’in ümraniye travesti yalnız pars centralis, trigonum collaterale ve cornu inferius ümraniye travestileri kısımlarında bulunan plexus choroideus, foramen interventriculare’den geçerek ventriculus tertius’un plexus choroideus’u ile birleşir.

« Geriye git